A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cán bộ quản lý năm học 2017 -2018

 

Thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2016-2020 ”, được ban hành kèm theo Nghị quyết số 14-NQ/HU ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Tân Kỳ về việc ban hành Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý ngành giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2016 -2020; Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2017 của UBND huyện Tân Kỳ về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý các trường học thuộc UBND huyện quản lý; Kế hoạch số 335/KH-PGD&ĐT ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Kỳ về việc tổ chức kiểm điểm phê bình, tự phê bình đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cán bộ quản lý năm học 2017-2018. Trường Tiểu học Kỳ Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

I. Mục đích yêu cầu

          1. Làm rõ ưu điểm, khuyết điểm về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực, hiệu quả công tác và triển vọng của cán bộ quản lý. Chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những khuyết điểm, hạn chế, nêu rõ trách nhiệm của tập thể, của cá nhân; đồng thời đề ra các giải pháp cụ thể để khắc phục.

          2. Làm căn cứ để đánh giá xếp loại cán bộ quản lý cũng như công tác quy hoạch, bố trí, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với cán bộ quản lý.

3. Việc đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phải đảm bảo khách quan, toàn diện, khoa học, công bằng và dân chủ; phản ánh đúng phẩm chất năng lực hiệu quả công tác, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao và điều kiện cụ thể của nhà trường, địa phương.

          II. Đối tượng

          - Tập thể lãnh đạo: Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng trường TH Kỳ Sơn.

          - Cá  nhân cán bộ quản lý: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

III. Tổ chức thực hiện

1. Chuẩn bị kiểm điểm

a) Đối với tập thể:

- Đồng chí Hoàn Mạnh Hiệp - Hiệu trưởng, chuẩn bị dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể Ban lãnh đạo theo Kế hoạch số 335/PGD&ĐT ngày 07 tháng 5 năm 2018 (hoàn thành trước ngày 9/5/2018). Sau đó, các thành viên tập thể lãnh đạo góp ý bổ sung, Hiệu trưởng tiếp thu, điều chỉnh hoàn thiện dự thảo.

- Chiều 9 tháng 5 năm 2018, gửi cho các tổ trưởng chuyên môn, tổ văn phòng tổ chức sinh hoạt để cán bộ, giáo viên, nhân viên góp ý cho bản kiểm điểm.; tổ trưởng tổng hợp ý kiến góp ý bằng văn bản gửi cho Hiệu trưởng, để tổng hợp ý kiến thành văn bản.

b) Đối với cá nhân cán bộ quản lý:

- Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng viết bản tự kiểm điểm theo các nội dung quy định theo Kế hoạch số 335/PGD&ĐT ngày 07 tháng 5 năm 2018 (hoàn thành trước ngày 9/5/2018).

- Cán bộ quản lý gửi bản tự kiểm điểm cho các tổ trưởng Chuyên môn và tổ Văn phòng vào chiều ngày 9/5/2018. Tổ trưởng tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên được góp ý cho bản kiểm điểm; tổ trưởng tổng hợp ý kiến góp ý gửi cho hiệu trưởng tiếp thu bổ sung vào bản tự kiểm điểm.

2. Mở hội nghị kiểm điểm

a) Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Chiều ngày 16 tháng 5 năm 2018.

- Địa điểm: Văn phòng trường Tiểu học Kỳ Sơn.

b) Thành phần mời dự hội nghị:

- Thành viên đoàn chỉ đạo: Đ/c Nguyễn Cảnh Hùng, chuyên viên Phòng GD&ĐT;

- Đại diện lãnh đạo xã Kỳ Sơn;

- Toàn thể CB, GV, NV (biên chế) trường TH Kỳ Sơn.

c) Chủ trì và thư ký Hội nghị:

- Chủ trì: Đ/c Phan Thị Hiền, Phó BT chi bộ - Chủ tịch công đoàn;

- Thư ký: Đ/c Trần Thị Mai Loan, thư ký Hội đồng.

d) Chương trình Hội nghị:

(Kết hợp 2 nội dung kiểm điểm tập thể và kiểm điểm cá nhân cán bộ trong cùng một Hội nghị)

TT

Nội dung

Người phụ trách

1

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

đ/c Hiệp

2

Giới thiệu chủ trì và thư ký Hội nghị

đ/c Hiệp

3

Chủ trì thông qua các văn bản chỉ đạo của cấp trên

đ/c P.Hiền

I

Kiểm điểm, đánh giá tập thể Ban lãnh đạo

 

4

Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban lãnh đạo

đ/c Hiệp

5

Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp ý kiến của các tổ

đ/c Hiệp

6

Các thành viên tham dự Hội nghị và biểu quyết thông qua

đ/c P.Hiền

II

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cá nhân CBQL

 

7

Từng cá nhân CBQL báo cáo kiểm điểm tự phê bình, tự đánh giá và tự xếp loại Hiệu trưởng, P.Hiệu trưởng.

đ/c P.Hiền

8

Các thành viên tham dự Hội nghị đóng góp ý kiến

đ/c Hiền

9

Chủ trì Hội nghị tổng hợp ý kiến

đ/c Hiền

10

Các cá nhân cán bộ quản lý phát biểu ý kiến tiếp thu ý kiến góp ý

Cá nhân CBQL

11

CB,GV,NV tham gia đánh giá Hiệu trưởng, P.Hiệu trưởng bằng phiếu.

Trưởng ban kiểm phiếu

12

Tổ kiểm phiếu gồm 5 người (Tổ trưởng là trưởng ban TTND, 2 tổ trưởng, 01 đại diện BCH CĐ, 01 GV là đảng viên). Phiếu được thu, niêm phong gửi về Phòng GD.

đ/c P.Hiền

13

Bế mạc Hội nghị

đ/c P.Hiền

3. Báo cáo kết quả hội nghị

          Kết thúc Hội nghị Hiệu trưởng nộp hồ sơ về Phòng GD&ĐT (gửi qua đ/c Nguyễn Cảnh Hùng) gồm:

+ Bản kiểm điểm của tập thể lãnh đạo;

+ Bản tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, giáo viên, nhân viên;

+ Biên bản hội nghị;

+ Phiếu CB, GV, NV xếp loại Hiệu trưởng, P.Hiệu trưởng (đã niêm phong).

Trên đây là kế hoạch tổ chức kiểm điểm phê bình, tự phê bình đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cán bộ quản lý trường Tiểu học Kỳ Sơn năm học 2017-2018, yêu cầu các tập thể, cá nhân trong toàn trường nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- 3 tổ C.Môn và tổ VP (t/h);

- Lưu VT, H.sơ.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Hiệp


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan